skip to Main Content
За Телекабел

Телекабел започва изграждането на своята мрежа за кабелна телевизия през далечната 1994 година. По това време кабелната телевизия е добре позната услуга в развитите държави на Запад, но за България е нещо съвсем ново. Зажаднелите за информация и качествени програми клиенти налагат много високо темпо на развитие  на мрежата и тя бързо обхваща град Пазарджик, а три години по-късно започва изграждането на мрежи в населените места в региона. 

Днес, 25 години по-късно, фирмата има изградена високотехнологична оптична мрежа и цифрова HD телевизия базирана на нова технология, които обхващат над 60 населени места в региона – от общински центрове до малки села. Жителите им имат достъп до всички услуги, които предлага Телекабел. Благодарение на усилията на фирмата високотехнологичните развлечения вече са достъпни до хиляди домакинства

Новите технологии

Навлизането на високите технологии, както и нарастващото търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, наложи съществени промени в техническите изисквания за изграждане на мрежата. Използваните досега съвременни технологии и правилната инвестиционна политика, провеждана от специалистите на фирмата, превръща Телекабел в един от най-развитите Телекоми в България. 

Телеком, предлагащ  цялата възможна палитра от кабелни и телекомуникационни услуги – цифрова и HD телевизия, високоскоростен достъп до интернет, пренос на данни и фиксирана цифрова телефонна услуга. За 25 години Телекабел внедри технологии и оборудване на световноизвестни марки.

Мрежа и разпространение

Услугата свързаност към интернет Телекабел започва да развива още през 2002 година. Компанията  е една от първите в България, която изгражда и развива MAN мрежа на територията на град Пазарджик и региона. Телевизионното разпространение претърпява съществени технологични промени, като залага на високо качество на услугата и HD програми.

През лятото на 2013-та година Телекабел започва изграждането на PON – Passive Optical Network. Пасивна оптична мрежа, която към днешна дата покрива половината от мрежата на Телекабел. Изключително иновативна мрежова архитектура, в която пасивни (не захранени) оптични сплитери се използват, за да позволят единствено оптично влакно да обслужва множество точки на достъп.

Търговска мрежа

Телекабел АД  разполага с 14 търговски офиса в областите Пазарджишка, Пловдивска и Софийска. Освен касови плащания, абонатите могат да разчитат на компетентни съвети от страна на фирмените представители, както и да сключват договори за предоставяните услуги. Нашата мисия е да осигурим на клиентите си качествено и адекватно обслужване в зависимост от техните нужди.

Ако трябва да обобщим цялостната си дейност, бихме използвали едно единствено изречение, а именно: “Доставяме мигове на щастие” !

Като бенефициент по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0728-C01 и в изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“, „ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на телекомуникационно оборудване по обособени позиции:

ОП № 1: Оборудване за оптично линейно терминиране по технологията PON – 1 брой комплект.

ОП № 2: Оборудване за звено „приемна част“ за пренос на данни и RF сигнали по технологията PON до 5000 абоната – 1 брой комплект.

ОП № 3: Оборудване за звено „приемна част“ за предоставяне на мобилна Интернет услуга до 5000 абоната – 1 брой комплект.

ОП № 4: Оборудване за звено „приемна част“ за предоставяне на IPTV услуга до 5000 абоната – 1 брой комплект.

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2023 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“

“ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД

сключи изпълнява административен договор BG05M9OP001-1.022-0066 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 Специфични обучения, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование:

“СПЕЦИФИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА В ТЕЛЕКАБЕЛ АД”

и има за цел да повиши производителността на труда в „Телекабел“ АД и адаптивността на работещите във фирмата лица чрез създаване на условия за устойчива заетост посредством разработване, тестване и устойчиво внедряване на специфична обучителна програма във фирмата.

БЮДЖЕТ

Бюджетът на проекта е на обща стойност 336 880,00 лв., от които 171 808,80 лв. е финансирането от Европейския социален фонд 30 319,20 лв. от националния бюджет.

СРОКОВЕ
Началната дата на проекта е 27.04.2018 г.
Срокът на изпълнение на договора е 31.12.2019 г.

Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1291-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Телекабел“ АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга“
Краен срок за подаване на оферти: 27.08.2016 г. през портал ИСУН 2020.

22 Декември 2017

Телекабел АД обявява процедура за „Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло в Телекабел АД“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на специално работно облекло;
Обособена позиция 2: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/;

в изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1188 „Повишаване качеството на работните места в Телекабел АД ”

Краен срок за подаване на оферти: 29.12.2017 г. през портал ИСУН 2020.

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

„Телекабел“ АД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1291-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Проект BG16RFOP002-2.001-1291 има за цел да подобри капацитета за предоставяне на телекомуникационни и далекосъобщителни услуги, както и експортния потенциал на „Телекабел“ АД чрез инвестиция в ново и високотехнологично оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да излезе на международния.
В резултат от успешното изпълнение на проекта „Телекабел“ АД очаква да постигне следните резултати:
– по-висока производителност за предлагане на фиксирани телефонни услуги в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;
– подобрен капацитет на компанията за предлагане на фиксирани телефонни услуги и разширяване на фирмената дейност до нови 3 000 абоната на телефонни услуги, чрез закупуване на високотехнологично софтуерно и хардуерно оборудване.
– разнообразен асортимент на предлаганите далекосъобщителни услуги на национално, местно и регионално ниво, чрез придобиване на технологична възможност за масово предлагане на продукта „телефония през VoIP“ и пакетни услуги, включващи Интернет, телевизия и телефон.
– подобрено качеството на предлаганата телефонна услуга, чрез увеличаване на скоростта на пренос и значително подобряване на нивата на сигурност на услугата SLA/Service Level Agreement/.
Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Телекабел“ АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 648 400,00 лв., от които 840 684,00 лв. европейско и 148 356,00 лв. национално съфинансиране.

 www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-1291 „Подобряване на производствения капацитет на „Телекабел“ АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Телекабел АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Back To Top