skip to Main Content

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ ИГРАТА НА ТЕЛЕКАБЕЛ И CARTOON NETWORK СА:

БОГДАНА  НИКОЛОВА
ТАТЯНА  СИМОНОВА
РУМЯНА  ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА  МИНЕВА
ЛЮБОМИР  ДИМИТРОВ
АТАНАС  МАКЕДОНСКИ
ЕМИ КОЛЕВА
ИЛИАНА СИНАПОВА
БОРЯНА ТОТЕВА
АТАНАСКА ХАДЖИЙСКА
ВЕЛКА СТОИЦЕВА
ДАНИЕЛА  ЦВЕТАНКОВА
СТЕЛА ГЕЛИНА
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА
РАДКА  ПОДАДЖИЕВА
ЮЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВА
МИХАИЛ АВРАМОВ
МАРИЯ СОКОЛОВА
ТАТЯНА ТАНЧЕВА
СВЕТОСЛАВ ЧОЛАКОВ
ДАФИНКА РАДУЛОВА
ЛИЛИ ХАМАМДЖИЕВА
СТОЯН КЪЛВАЧЕВ
НИКОЛАЙ  ШОПОВ
ПЕТЯ  КАЦАРСКА
РАДОСЛАВ ДРАГАНОВ
ХРИСТО СТАМБОЛИЙСКИ
СТЕФАН ТОНОВ
ГАЛИНА ПЕТКОВА

Официални права на играта "Ние, мечоците: Филмът" на Cartoon Network и Телекабел

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в сайта на ОПЕРАТОРА  – www.telekabel.bg

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 16.11.2020 г. до 13.12.2020 г.  включително.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да бъдат абонати на Оператора и посетят един от изброените търговски офиси на Оператора в следните населени места: гр.Пазарджик, гр.Велинград; гр.Пещера, гр.Септември, с.Мало Конаре, гр.Белово, гр.Панагюрище, гр.Съединение, гр.Костенец , гр.Кричим,  попълнят талон за участие в томболата и отговорят на въпроса: „Кои са тримата герои, които „Ние, мечоците: Филмът“ проследява?

Три броя от предоставените комплекти ще се разиграят във Фейсбук страницата на Оператора – https://www.facebook.com/telemedia.bg

Тегленето на печелившите ще бъде на 15.12.2020 г.

 Всеки играч може да участва само веднъж в играта.

4. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко потвърдено участие чрез попълване на определения за целта талон предоставен на място в търговските офиси на Оператора или участие посредством правилен отговор под Фейсбук поста.

Организаторът на ИГРАТА не носи отговорност при условие, че печеливш участник е участвал с невалидни или неточни данни. 

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. Ще бъдат раздадени общо 30 (тридесет) броя рекламни комплекта с логото на Cartoon Network и “Ние, мечоците: Филмът”

Всеки печеливш може да спечели само един брой награда /комплект/ от Играта. 27 броя от наградите ще се раздадат на абонати, взели участие чрез попълване на талон в търговски офис на Оператора, а 3 броя от наградите ще бъдат раздадени във Фейсбук.

Победителите ще бъдат уведомени до 18.12.2020 г. За да получи наградата, Победителят (или негов надлежно упълномощен представител) ще бъде уведомен от ОПЕРАТОРА чрез телефонно обаждане. 

В случай че победителят или негов надлежно упълномощен представител  не е в състояние да получи наградата, организаторите си запазват правото да предоставят наградата на друг участник.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  • 30  плюшени играчки
  • 30 чадъра
  • 30 химикала
  • 30 термо чанти
  • 60 папки

  Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност или друга стока. 

  Всеки печеливш получава комплект от 1бр. плюшена играчка, 1бр. чадър, 1бр. химикал, 1бр. термо чанта и 2 бр. папки.

6. ОТГОВОРНОСТ

Всяко участие след определения краен срок на ИГРАТА описани в настоящите Официални Правила се счита за невалидно.

Организаторът на ИГРАТА не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. 

7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ИГРАТА е отворена за участие само и единствено за АБОНАТИ на ОПЕРАТОРА . Всички

служители на ОПЕРАТОРА , както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи) нямат право да участват в ИГРАТА.

8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата ИГРА участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в ИГРАТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА, включително и за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора.

С участието си в настоящата ИГРА участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях данни да бъдат използвани от Организатора на ИГРАТА за целите и нуждите на ИГРАТА.

11. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни в сайта на Оператора – www.telekabel.bg 

Участвайки в тази ИГРА, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. 

16.11.2020г.

Back To Top