skip to Main Content

Официални правила на играта
"Спечели три бутилки за вода с Viasat Nature и Телекабел

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в информационния сайт на ОПЕРАТОРА www.telekabel.bg

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване във Фейсбук страницата на ОПЕРАТОРА.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 04.10.2021 г. до 11.10.2021г.  включително участниците имат право да участват в ИГРАТА като влязат във Фейсбук страницата на Оператора и тагнат приятел в коментар под поста “Спасяване на дивите животни в Канада”. Тегленето на печелившите ще бъде на 12.10.2021 г.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да отбележат в коментар под поста свой приятел. Всеки играч може да участва само веднъж в играта.

4. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидна се счита всяка потвърдена регистрация чрез подаване на таг под публикувания за целта пост.

Организаторът на ИГРАТА не носи отговорност при условие, че печеливш участник е участвал с невалидни или неточни данни. 

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. Ще бъдат раздадени общо 3(три) рекламни бутилки за вода с логото на Visat Nature.

Всеки печеливш може да спечели само един брой награда от Играта. 

Победителите ще бъдат уведомени до 15.11.2021 г. За да получи наградата, Победителят (или негов надлежно упълномощен представител) ще бъде уведомен от ОПЕРАТОРА чрез лично съобщение във Фейсбук страницата. 

В случай че победителят или негов надлежно упълномощен представител не отговори на изпратеното му съобщение в рамките на 3 /три/ работни дни, или не е в състояние да получи наградата, организаторите си запазват правото да предоставят наградата на друг участник.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  • 3  броя рекламни бутилки за вода с логото на Viasat nature.

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност или друга стока. 

6. ОТГОВОРНОСТ

Всички регистрации след определения краен срок на ИГРАТА описани в настоящите Официални Правила се считат за невалидни.

Организаторът на ИГРАТА не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. 

7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ИГРАТА е отворена за участие само и единствено за АБОНАТИ на ОПЕРАТОРА . Всички

служители на ОПЕРАТОРА , както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи) нямат право да участват в ИГРАТА.

8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата ИГРА участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в ИГРАТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА, включително и за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора.

С участието си в настоящата ИГРА участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях данни да бъдат използвани от Организатора на ИГРАТА за целите и нуждите на ИГРАТА.

Участвайки в тази ИГРА, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. 

04.10.2021г.

Back To Top