skip to Main Content

Официални правила на играта „Играй и спечели с Max Sport и Телекабел”

Официални правила на играта „Играй и спечели с Max Sport и Телекабел”

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).

 

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в сайта на ОПЕРАТОРА – www.telekabel.bg.

 

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване в страницата на ОПЕРАТОРА.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 02.03.2022 г. до 31.03.2021 г. включително.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да бъдат абонати на Оператора и в посочения период на играта да заплатят минимум  1/една/ абонаментна такса за пакет “Max Sport”, или да споделят в коментар под поста с кого гледат каналите на “Max Sport”.

Tегленето на печелившите ще се осъществи на 01.04.2022год. 

 

 1. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко потвърдено участие чрез заплащане на месечната абонаментна такса за пакет “Max Sport” или всеки публикуван коментар под поста, отговарящ на условията за участие в Играта. 

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола на случаен принцип. Ще бъдат раздадени 3 (три) броя награди. 

 

Победителите ще бъдат уведомени до 08.04.2022г. .За да получат наградите си, победителите ще бъдат уведомени от ОПЕРАТОРА чрез телефонно обаждане. В случай че победителят или негов надлежно упълномощен представител не е в състояние да получи наградата в срок до 3 работни дни, организаторите си запазват правото да предоставят наградата на друг участник.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 • 1 брой оригинална топка на La Liga
 • 1 брой АТР калъф за лаптоп 
 • 1 брой оригинална MOTO GP шапка

 

Наградата не може да бъде заменена срещу левовата й равностойност или друга стока.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Всяка претенция за участие след определения краен срок на ИГРАТА описани в настоящите Официални Правила се счита за невалидна.

Организаторът на ИГРАТА не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ИГРАТА е отворена за участие само и единствено за АБОНАТИ на ОПЕРАТОРА Всички служители на ОПЕРАТОРА , както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи) нямат право да участват в ИГРАТА.

 

 1. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата ИГРА участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в ИГРАТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА, включително и за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора.

С участието си в настоящата ИГРА участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях данни да бъдат използвани от Организатора на ИГРАТА за целите и нуждите на ИГРАТА.

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни в информационната страница на ОПЕРАТОРА – www.telekabel.bg 

 

Участвайки в тази ИГРА, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

02.03.2022г.

Back To Top