skip to Main Content

Свържете се с нас

Email: sales@telekabel.bg
Тел: 034 / 919 999
Адрес: ул. Царица Йоанна 29, гр. Пазарджик

Местоположение

Условия за предоставяне на услуги

Общи условия за играта „Посети новия сайт на Телекабел и спечели“

Следните думи и изрази, когато се използват в текстовете на настоящите Общи условия, ще имат посоченото по-долу значение:
Организатор: под организатор се разбира лицето, което е осъществило реализацията на играта, регламентирана с настоящите общи условия. В конкретния случай това e

Телекабел АД, гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №29, ЕИК: 822120615.

Участник – това е пълнолетно дееспособно физическо лице, което се е съгласило и е приело настоящите Общи условия на играта и отговаря на изискванията за участие.

Начало на играта: 01.08.2019 г.
Край на играта: 30.08.2019 г.
Териториален обхват на Играта: Населените места, които мрежата на Телекабел АД покрива.

Правила и механизъм на играта:
Чл.1. (1) Всеки желаещ да участва следва да посети сайта на Телекабел – www.telekabel.bg и ползвайки функционалните бутони на pop-up банера да попълни формата за участие като въведе трите си имена, адрес, телефон и активен имейл.
(2) Всеки участник може да участва веднъж в играта, като тегленето е на лотариен принцип. Един участник може да спечели не повече от една награда от общия награден фонд.
Право на участие
Чл.2. (1) Право на участие в играта има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, имащо валиден и действащ към датата на стартиране на участието си имейл, попълнило е коректно формата за участие, приело е настоящите общи условия и се е съгласило с тях.
(2) Лица, ненавършили пълнолетие, както и лица, съдружници или акционери, лица, работещи по трудово правоотношение при Организатора, както и лице, заето в дейност по администрирането или осигуряването на Играта по какъвто и да било начин, нямат право да участват в Играта.
(3) В томболата за разпределение на Наградите не участват:
1. коментари, публикувани на друго място, освен отбелязаните за това по чл. 1 от настоящите;
2. коментари, които са публикувани след изтичането на срока на Играта;
3. коментари с неподходящо съдържание.За „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание (изображение или текст, включително препращане във всякаква форма към съдържание, включително но не само видео, изображение, публикация, споделени файлове и други, достъпни чрез сайтове, форуми, профили и/или групи в социалните мрежи и други), което директно или индиректно:
· съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице (физическо или юридическо) различно от Участника;
· представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с ноу-хау), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация;
· по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
· съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, независимо от техния характер, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
· нарушава права на интелектуална собственост на трети лица;
· съдържа насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и други;
· с порнографски или открито сексуален характер;
· противоречи на местното законодателство в държавата, където се провежда Играта, настоящите Правила, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
(4) Организаторът има право по всяко време, по своя преценка и без предварително предупреждение, да премахва от участие в Играта всякакви коментари с „неподходящо съдържание“ или противоречащи на закона и настоящите Общи условия.
Награден фонд
Чл.3. Организаторът осигурява наградния фонд за играта, който се състои от:
(1) 1 бр. таблет
(2) 20бр. акаунта за PLAYtv WEB и HBO GO
Правила за разпределяне на наградния фонд
Чл.4. (1) След изтичане срока на играта Организаторът разпределя чрез томбола наградния фонд. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, попълнили правилно формата за участие.
(2) Томболата се извършва чрез теглене на лотариен принцип. Тегленето ще се проведе в периода от 01.09.2019 г. до 09.09.2019 г. на българския адрес за кореспонденция на Организатора в присъствието на тричленна комисия. Ще се обявят в публичното пространство на 10.09.2019г. В тегленото участват всички Участници, които отговарят на условията за участие по чл. 2 до 23:59 часа на 31.08.2019 г.
(3) Наградният фонд се разпределя в последователност, съответстваща на изброяването в Чл. 3.
(4) Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници с публикация в сайта www.telekabel.bg и на страницата си в социалната мрежа Facebook на 10.09.2019г.
Чл.5. (1) В случай че един или повече от печелившите Участници е нарушил, което и да било правило от тези Общи условия при заявяването на участие, или в случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печеливш Участник, както и ако Участник не потърси наградата си в сроковете и по начините, описани в тези Общи условия, или се откаже от получената награда, то този Участник губи правото си да получи наградата си.
(2) Ако в следствие на настъпване на някое от условията по предходната алинея Участник загуби правото си да получи наградата си, наградата остава собственост на Организатора. С оглед избягване на съмнение, резервни печеливши участници не се теглят.
(3) Независимо от всичко гореизложено правото да се получи наградата се погасява с изтичане на срок от 10 (десет) календарни дни от от публикуване на имената на печелившите.
Получаване на наградата
Чл.6. (1) В срок от 2 (два) календарни дни след публикуването на списъка с печелившите Участници в сайта на Организатора и в социалната мрежа Facebook, печелившите участници трябва да установят контакт с Организатора чрез изпратен имейл.
(2) Участникът е длъжен да изпълни указанията на Организатора за получаване на наградата си. При липса на отговор в посочения в Чл. 6. (1) срок, правото да се получи наградата се погасява.
Чл.7. Организаторът не отговаря:
1. За невъзможност да се предостави/ползва наградата по причина на непреодолима сила;
2. За вреди, причинени при транспортираненто, доставянето и ползването на наградата.
Чл.8. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност, нито да бъдат преотстъпвани на друг участник.
Приемане на условията
Чл.9. (1) С извършване на действията, посочени в механизма на играта, съответното лице се съгласява с настоящите общи условия и ги приема и изразява желание за участие в разпределението на наградния фонд, доколкото отговаря на посочените в настоящите общи условия критерии.
(2) Организаторът не носи отговорност, ако по технически причини, независещи от него, страницата на играта не работи, не може да се стартира или по какъвто и да било друг начин не може да се ползва от Участник, временно или постоянно.
Чл.10. Участието в играта е безвъзмездно. Това означава, че участието в томболата за разпределяне на наградите не е обвързано с направата на покупка или с даването от страна на Участника на залог или друга материална ценност.
Събирана информация
Чл.11. (1) Със зареждане страницата на играта и действието на попълване на съответната форма за участие , означава също така и изрично съгласие от страна на Участника за предоставяне на личните си данни и обработване от Организатора – чл. 4, ал. 11 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Така Участникът заявява изричното си съгласие да предостави следните свои данни, които е направил достъпни за трети лица с публикуването им в сайта на Телекабел АД.
1. Име;
2. Населено място
3. Електронна поща
4. Телефонен номер
(2) Отделно от горното, с изпращането на информация чрез лични или други съобщения, като номер на телефон и адрес, Участникът заявява своето изрично съгласие тази информация да се обработва по начините, посочени в този раздел.
(3) Предоставянето на посочените в предходните алинеи данни е задължително, ако участник не предостави част от посочената информация, то той не може да участва в играта и в последващото разпределение на наградния фонд.
(5) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, в случай че друго лице е използвало личните му данни за регистрация за участие в Играта, независимо дали личните данни са използвани със или без съгласието на лицето, което е регистрирано като участник.
(6) Участниците в Играта, които са спечелили награда се съгласяват имената им да бъдат обявени като печеливши в сайта на Телекабел АД и на страницата в социалната мрежа Facebook.
Чл.12. С предоставяне на данните си за телефон и/или адрес Участниците дават изрично съгласие тези данни Организаторът да ползва с цел разпределяне на наградния фонд.
Чл.13. Възражение участникът може да направи като изпрати писмо на следният адрес: Телекабел АД, гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №29, ЕИК: 822120615.
Чл.14. (1) Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност.
(2) Личните данни се обработват от Организатора в качеството му на регистриран администратор на лични данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове към него. Организаторът е регистриран в Регистъра на Администраторите на лични данни с идентификационен номер 72353.
(3) Упражняването на правата за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, става чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на пощенския адрес на Организатора, който е: Телекабел АД, гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №29, ЕИК: 822120615.
Чл.15. Участникът се индивидуализира в играта посредством попълване на платформа за участие, обявена на сайта на Организатора.
Права и задължения
Чл.16. Участникът в Играта е длъжен:
1. да спазва Общите условия на играта и Условията за ползване, обявени на страницата на играта;
2. да не предоставя свои лични данни на други участници в играта, както и да не използва личните данни на други лица без тяхно съгласие;
3. да спазва повелителните норми на закона и на добрите нрави;
4. да не използва софтуер за автоматизирано генериране на събития във виртуалната среда, с което да набави за себе си или за друг облага.
Чл. 17. (1) Участник има право да се откаже от спечелена награда като той трябва да заяви това в срок не по-късно от датата за приемане на наградата съобразно чл. 6.
(2) Участникът в играта има право на безплатен достъп до предоставените от него данни, които се обработват от Организатора и които се отнасят до него, както и правото да иска коригиране на така събраните данни.
Чл.18. (1) Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо.
(2) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
(3) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на Организатора и в социалната мрежа Facebook.
(4) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му в интернет страницата на Организатора и в социалната мрежа Facebook.
Чл.19. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.20. Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния съд в Република България съобразно действащото законодателство.
Чл.21. За неуредените в настоящите Общи правила на Играта случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Тези общи условия са приети и влизат в сила от 01.08.2019 г.

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

СКОРОСТ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Back To Top